^D
Hгy
@[
ҸԲ
¾
˳Ƥ@
]k@
𲤯
X
dO

W ^W ĪG (P) sX
~ Knife AT+1 50 01
Ǣǥ War Hammer AT+2 120 02
Ǭǹ Great Sword AT+4 300 03
Wand ]kg{+2, ]kl`+1 150 04
Flame Lance AT+6 8500 05
|ǿǫǵ Devil Axe AT+8, DF-3 2500 06
ҡDǵ~ Dragon Slayer AT+7 10000 07
ǬǿDZ Langrisser AT+3, DF+1 0 08
ǬǿDZ]u^ Langrisser (Real) AT+9, DF+2, A+3, D+1 0 09
MK|~ Iron Dumbbell AT+1, MV-1, il|ǩ (Aniki) 10 0A
DZ~ǹ Masayan Sword AT-4, DF-3, A-2, EXP x 2 600 0B
Ǧ Orb MP x 2, ]kg{+3 1000 0C
ǿ Holy Rod ]kg{+2, ]kl`+1, ]k@+30 0 0D, 0E
Ǽǫǿ Dark Rod ]kg{+2, ]kl`+2, ]k@+10 0 0F
ǬǢ Long Bow AT-2, MV-2, g{1~3 1000 10
Arbarest AT-4, MV-3, g{1~6 5000 11
Ahazzard AT+12, DF+1, A+3, D+1 0 12, 13
Ǧ}UFM Odin's Buckler DF+3, D+1, ilǵ~ (Sleipnir) 4600 14
ǵdz Small Shield DF+1 60 15
Ǵdz Large Shield DF+2 200 16
ǽǣ~~ Chain Mail DF+3 400 17
| Plate Armor DF+4 600 18
|DZǵ Assault Suit AT+10, DF+10 30000 19
Robe DF+1, ]k@+10 80 1A
ǰǵǭ~ Dragon Scale DF+4 2000 1B
Ǵ Mirage Robe DF+2, ]k@+20 1000 1C
|ǿ Amulet ]k@+15 (sħL) 1000 1D
ǫǵ Cross D+2, ]k@+20 300 1E
ǿǫǵ Necklace d+2, D+3 900 1F
ǵ Speedboots MV+2 (sħL) 600 20
ǫǢ Crown d+2, A+3, D+2 5000 21
Ǭ~ Gleipnir DF+1, ilǣ (Fenrir) 3000 22
ǵ Rune Stone DBŨF10ɡA|^Ĥ@¾ 15000 23
top